Khởi động dự án “Triển khai giải pháp hỗ trợ bán hàng LPG chai”