Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường - Năng lượng

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP
AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG - NĂNG LƯỢNG

Để thực hiện thành công Chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường – Năng lượng, Gas South thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường – Năng lượng theo các tiêu chuẩn OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 và ISO 50001 cho quá trình kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Khí thiên nhiên nén (CNG) và Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001 thể hiện sự quan tâm của Gas South đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.  Tiêu chuẩn ISO 9001 với mục tiêu hướng vào khách hàng nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Gas South.

Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường – Năng lượng của Gas South được thiết lập thống nhất từ Công ty đến các Đơn vị trực thuộc, bao gồm:

-        Chi nhánh Đồng Nai;

-        Chi nhánh miền Tây;

-        Chi nhánh Nam Trung Bộ;

-        Chi nhánh miền Trung;

-        Chi nhánh Bình Khí;

-        Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT GAS.

TIÊU CHUẨN MỤC TIÊU CỦA GAS SOUTH

OHSAS 18001:2007

Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động cũng như thiệt hại về tài sản đồng thời tuân thủ luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 14001:2004/Cor1:2009

Nhận diện các mối nguy về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường đồng thời tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.

ISO 9001:2008

Thiếp lập các quá trình hoạt động của Công ty và kiểm soát các hoạt động thông qua các chỉ số đo lường hiệu lực của quá trình, qua thực hiện cải tiến liên tục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

TCVN ISO 50001

Nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống.