Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Sơ đồ Tổ chức năm 2023

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT Phan Quốc Nghĩa

Ông
PHAN QUỐC NGHĨA

Chủ tịch Hội đồng
quản trị
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Luận

Ông
NGUYỄN NGỌC LUẬN

Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Giang

Ông
NGUYỄN HOÀNG GIANG

Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên HĐQT độc lập Vũ Hoàng Hà

Ông
VŨ HOÀNG HÀ

Thành viên độc lập
Hội đồng quản trị
Logo


NGUYỄN NGỌC ANH

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban tổng giám đốc

Tồng Giám đốc Nguyễn Ngọc Luận

Ông
NGUYỄN NGỌC LUẬN

Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty
Phó Tổng Giám đốc Đặng Văn Vĩnh

Ông
ĐẶNG VĂN VĨNH

Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Đào Hữu Thắng

Ông
ĐÀO HỮU THẮNG

Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Trần Anh Dũng

Ông
TRẦN ANH DŨNG

Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Trưởng BKS Đào Thanh Hằng


ĐÀO THANH HẰNG

Trưởng Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên Đặng Thị Hồng Yến


ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN

Kiểm soát viên
Kiểm soát viên Trần Thị Thu Hiền


TRẦN THỊ THU HIỀN

Kiểm soát viên