Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng Văn bản và chi trả cổ tức năm 2019
Cập nhật: 23-07-2020

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến ngày 20/8/2020; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng 8%/mệnh giá.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục