Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: 20-08-2020

Lấy ý kiến Cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục