Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Gas South tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
Cập nhật: 25-04-2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kết quả kinh doanh ấn tượng về sản lượng và lợi nhuận

Ngày 21/04/2022 tại Khách sạn Rex - TPHCM, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (mã chứng khoán: PGS) tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2022.

Tham dự Đại hội có ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Công ty cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 42.011.097 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PGS.

Tại Đại hội, PGS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận các tờ trình, bao gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2021, Kế hoạch năm 2022;Phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Báo cáo xin ý kiến về các hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều bất lợi trong năm 2021, đặc biệt là tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch COVID-19, nhưng cùng với sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể CBNV Công ty, PGS đã nỗ lực và đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với doanh thu 114,44% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 127,36% so với kế hoạch.

Trong năm 2022, kinh tế thế giới phải đối mặt với cú sốc cung cấp năng lượng lớn nhất từ trước đến nay do căng thẳng chính trị leo thang giữa Nga – Ukraine bùng nổ thành xung đột vũ trang; Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt hoạt động của PGS; Cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt;... Trước tình hình đó, PGS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2022 với nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó: Tổng doanh thu 6.138,54 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 96,6 tỷ đồng; 

Các nội dung khác được trình bày, trao đổi, thảo luận tại Đại hội phần lớn liên quan đến công tác phát triển thị trường, mở rộng địa bàn để gia tăng sản lượng tiêu thụ; đẩy mạnh công tác Marketing để quảng bá Thương hiệu; nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm và tăng uy tín đối khách hàng.

Sau khi trao đổi, thảo luận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PGS đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội. Trong đó, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, kế hoạch chia cổ tức năm 2022 là 15%/vốn điều lệ, tiếp nối truyền thống chia cổ tức đều đặn liên tục qua các năm, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư gắn với hoạt động hiệu quả của PGS.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Thu Thủy

Tin cùng chyên mục