Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ xoát xét BCTC
Cập nhật: 10-07-2020

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục