Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
CNG trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 70% bằng tiền mặt
Cập nhật: 09-04-2012

Đại hội Cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với mức chia cổ tức 70% bằng tiền mặt.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu doanh thu 871,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 128,3 tỷ đồng; trả cổ tức 35%.

Đại hội cổ đông cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với mức chia cổ tức 70% bằng tiền mặt.

Năm 2011, CNG đạt doanh thu 748 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ. CNG đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%.

Sản phẩm chính của CNG là khí nén thiên nhiên, dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy hoặc phương tiện vận tải, công suất xử lý 50 triệu m3 khí/năm (tương đương 42.000 tấn LPG/năm).

(Đầu Tư Chứng Khoán 9/4)

Tin cùng chyên mục