Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chênh lệch BCTC 6 tháng đầu năm 2022
  18-08-2022

  Giải trình biến động số liệu BCTC đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2022
  18-08-2022

  Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng giữa niên độ năm 2022
  18-08-2022

  Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2022

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23
  16-08-2022

  Đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11/8/2022

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch BCTC Quý 2 năm 2022
  29-07-2022

  Giải trình chênh lệch số liệu so với Quý 2 năm 2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022
  29-07-2022

  Báo cáo tài chính Hợp nhất đến ngày 29/7/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng Quý 2 năm 2022
  29-07-2022

  Báo cáo tài chính riêng đến ngày 29/7/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
  28-07-2022

  Báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2022

  Tải tập tin

 • CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
  13-07-2022

  Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

  Tải tập tin

 • Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  29-06-2022

  Kết quả kiểm phiếu đạt tỉ lệ 84,57% ý kiến tán thành

  Tải tập tin