Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chênh lệch BCTC Quý 2 năm 2022
  29-07-2022

  Giải trình chênh lệch số liệu so với Quý 2 năm 2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022
  29-07-2022

  Báo cáo tài chính Hợp nhất đến ngày 29/7/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng Quý 2 năm 2022
  29-07-2022

  Báo cáo tài chính riêng đến ngày 29/7/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
  28-07-2022

  Báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2022

  Tải tập tin

 • CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
  13-07-2022

  Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

  Tải tập tin

 • Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  29-06-2022

  Kết quả kiểm phiếu đạt tỉ lệ 84,57% ý kiến tán thành

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bỏ ngành nghề kinh doanh
  29-06-2022

  Bỏ ngành nghề kinh doanh: "Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa"

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chi trả Cổ tức năm 2021
  23-06-2022

  Thay đổi ngày chi trả từ ngày 12/7/2022 sang ngày 05/7/2022

  Tải tập tin

 • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản
  14-06-2022

  Lấy ý kiến về việc bỏ ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán
  24-05-2022

  Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021

  Tải tập tin