Cơ cấu tổ chức :: GAS SOUTH JSC
Chủ tịch Hội đồng quản trị: aNghia
Ông: Phan Quốc Nghĩa
Ngày sinh: 10/03/1967
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
  Thạc sỹ Kỹ nghệ Công nghiệp
 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: athuc
Ông: Nguyễn Ngọc Luận
Ngày sinh: 05/03/1977
Quê quán: Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Cử nhân Kinh tế đối ngoại
 
Thành viên Hội đồng quản trị: A.Giang
Ông: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 12/06/1986
Quê quán: Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 
Thành viên Hội đồng quản trị: C.Ngoc
Bà: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày sinh: 05/09/1981
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
  Cao học Tài chính  
 
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: A.tuans
Ông: Hà Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/09/1953
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hóa dầu
  Cử nhân Kinh tế ngoại thương