Cơ cấu tổ chức :: GAS SOUTH JSC
Trưởng Ban kiểm soát: C.Quyen
Bà: Đào Thanh Hằng
Ngày sinh: 01/10/1971
Quê quán:  Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh Tế, Cử nhân Anh Văn
     
Kiểm soát viên:
Bà: Đặng Thị Hồng Yến
Ngày sinh: 15/10/1973
Quê quán:  Phú Thọ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Cử nhân tiếng Anh
     
Kiểm soát viên: c.hiens
Bà: Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18/11/1975
Quê quán:  Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật