Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: 09-09-2020

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục