Tin Gas South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2018
Cập nhật: 22-01-2019

Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

[Vui lòng xem file đình kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục