Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Cập nhật: 26-04-2019

PV Gas South tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên nằm 2019

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần Kinh ddoanh Khí miền Nam ( PV Gas South), sáng ngày 18/4/2019, PV Gas South đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Q1, Tp. Hồ Chí Minh. 

Tham dự Đại hội, có ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc và 41 cổ đông hoặc người đại diện cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là 45.432.234 cổ phần, chiếm 90,8667% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, PV Gas South đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán), Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019;Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Minh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị ; Bầu bổ sung  bà  Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV Gas South, thay cho bà Nguyễn Minh Ngọc; Tờ trình về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thục Quyên -  Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Kiểm soát viên là bà Đào Thị Thanh Hằng thay cho bà Nguyễn Thục Quyên.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Đại hội, ông Trần Văn Nghị – Phó Giám đốc Công ty cho biết trong năm 2018 PV Gas South đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những chỉ số ấn tượng:

- Sản lượng LPG mà PV Gas South cung cấp ra thị trường là trên 302.943 tấn, tăng 2,02%; Sản lượng vỏ bình là 378.739 vỏ tăng 2,3%, sản lượng Khí nén CNG là 134.400.000 M3 tăng 7,6% so với kế hoạch năm;

- Doanh thu thực hiện là 6.604,36 tỷ đồng, tăng 11,4% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 136,3 tỷ đồng, tăng 1% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 115,24 tỷ đồng, tăng 38% so với kế hoạch năm.

Dự kiến năm 2019, PV Gas South đạt kế hoạch doanh thu ở mức 6.570,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 103,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 82,679 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 8% vốn điều lệ.

Ban lãnh đạo PV Gas South xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng với PV Gas South trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thu Thủy

Tin cùng chyên mục