Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam tổ chức thành công Giải bóng đá truyền thống PVGas South năm 2019