Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
Cập nhật: 01-11-2016

Ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán PGS: 18/11/2016

(Vui lòng xem file đính kèm)

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục