Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo mời thầu
Cập nhật: 28-02-2017

Tên gói thầu: Tư vấn nghiên cứu đánh giá thị trường tiêu thụ các nhiên liệu và tiềm năng sử dụng CNG tại khu vực các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ

-    Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai
-    Địa chỉ (văn phòng giao dich): Đường 3A KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
-    Điện thoại/fax/email: (0643) 932923 / Fax: (0643) 932926
-    Mã số thuế: 0305097236-008 

1.     Tên gói thầu: Tư vấn nghiên cứu đánh giá thị trường tiêu thụ các nhiên liệu và tiềm năng sử dụng CNG tại khu vực các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ 
-    Loại gói thầu: Tư vấn
-    Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn, nghiên cứu đánh giá thị trường tiêu thụ các nhiên liệu và tiềm năng sử dụng CNG tại khu vực các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ.
-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần
2.     Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
4.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Hai túi hồ sơ
5.    Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 02 tháng 03 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 13 tháng 03 năm 2017. (Trong giờ hành chính).
5.     Địa điểm phát hành HSMT: Địa chỉ (văn phòng giao dich): Đường 3A KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Điện thoại/fax/email: (0643) 932923 / Fax: (0643) 932926.
7.     Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng).
8.     Bảo đảm dự thầu (Bảo lãnh ngân hàng): 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).
9.     Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00, ngày 13 tháng 03 năm 2017.
10.    Thời điểm mở thầu  10 giờ 30, ngày 13 tháng 03 năm 2017.

Tin cùng chyên mục