Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa năm 2017 và giữa năm 2016
Cập nhật: 09-08-2017

Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2017 và năm 2016

[Vui lòng xem file đình kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục