Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ đông nội bộ
Cập nhật: 12-09-2019

Số lượng CP đăng ký bán 13.157 CP, số lượng CP đã giao dịch đã bán: 7.000 CP.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục