Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Báo cáo tài chính cả năm 2016 đã được kiểm toán
Cập nhật: 24-03-2017

BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 và giải trình chênh lệch số liệu giữa năm 2016 và năm 2015

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục