Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Đoàn Khí Miền Nam) tổ chức thành công Đại hội điểm - Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Khí Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.