Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Cấp lại sổ cổ đông cho cổ đông Hoàng Công Tâm.