Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý I/2017
  21-04-2017

  Thông qua các Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC Q1/2016 và Q1/2017
  19-04-2017

  Giải trình Báo cáo tài chính

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính quý I năm 2017
  19-04-2017

  Báo cáo tài chính Q1 năm 2017 của PV Gas South

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017
  14-04-2017

  Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Gas South (MCK: PGS)

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên 2016
  11-04-2017

  Báo cáo thường niên năm 2016 (Tiếng Việt)

  Tải tập tin

 • Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
  10-04-2017

  Thư mời, Chương trình, Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính cả năm 2016 đã được kiểm toán
  24-03-2017

  BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 và giải trình chênh lệch số liệu giữa năm 2016 và năm 2015

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT PV Gas South
  21-03-2017

  Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên
  16-03-2017

  Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 03/04/2017

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý 4/2016
  20-01-2017

  Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017 ...

  Tải tập tin