Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn tại CNG
  14-03-2016

  Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn tại Công ty CP CNG Việt Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc thành lập các chi nhánh trực thuộc
  11-03-2016

  Thông qua việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

  Dựa trên cơ sở chuyển giao toàn bộ phần vốn, tài sản, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan khác từ Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông (PV Gas Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam (VT-Gas)

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông
  09-03-2016

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2016
  07-03-2016

  Xem xét lại kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

  HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Đơn vị tính toán lại kế hoạch SXKD năm 2016 sau khi căn cứ kết quả thoái vốn tại Công ty CNG Việt Nam trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

  Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2016

  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 21/4/2016

  Thông qua việc thành lập BTC Đại hội.

  Tải tập tin

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
  24-02-2016

  Đăng ký chuyển nhượng 14.904.263 CP tại Công ty CP CNG Việt Nam.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP CNG Việt Nam
  26-01-2016

  Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP CNG Việt Nam.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2015
  25-01-2016

  Thông qua kết quả SXKD năm 2015...

  I. Kết quả SXKD năm 2015

  Chỉ tiêu sản lượng hợp nhất:

  1. Khí nén CNG: 183,033,510 m3 đạt 122.0%

  2. Khí hòa lỏng LPG: 235,712 tấn đạt 107.6%

  3. Sản xuất vỏ bình LPG: 343,139 vỏ đạt 100.9%

  4. Xăng dầu: 4,444,941 lít đạt 114.0%

  Chỉ tiêu tài chính 

  A. Tổng doanh thu Hợp nhất: 5,950.10 đạt 111.0%

  B. Tổng doanh thu riêng: 5,172.14 đạt 113.4%

   

  II. Chấp nhận chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam (VT-Gas) và Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông (PV Gas Sài Gòn) thành các Chi nhánh của PV Gas South.

  III. Thống nhất tiết giảm tối đa chi phí hoạt động toàn Công ty.

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2015
  20-01-2016

  Báo cáo tài chính Q4/2015 Công ty mẹ và Hợp nhất;
  Giải trình chênh lệch số liệu Q4/2014 và Q4/2015

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về viêc điều chỉnh kế hoạch năm 2015
  15-01-2016

  Điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của PV Gas South dựa theo tình hình giá CP và giá Dầu hiện tại.

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
  08-01-2016

  Báo cáo về các hoạt động, nghị quyết, quyết định, thay đổi người có liên quan và giao dịch nội bộ

  Tải tập tin