Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý 4/2016
  20-01-2017

  Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017 ...

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
  20-01-2017

  Báo cáo quản trị.

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
  20-01-2017

  BCTC tại thời điểm ngày 31/12/2016 và giải trình chênh lệch BCTC Q4/2016 so với Q4/2015

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016
  10-01-2017

  Nghị quyết của HĐQT Công ty CP KD Khí miền Nam

  Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 từ 5.108 tỷ đồng thành 4.180 tỷ đồng.

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
  01-11-2016

  Ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán PGS: 18/11/2016

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2016
  01-11-2016

  Nghị quyết của HĐQT vv phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Q3/2016
  18-10-2016

  BCTC Q3/2016 và giải trình chênh lệch số liệu với Q3/2015

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý III năm 2016
  17-10-2016

  Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Bán niên đã được soát xét năm 2016 và 2015
  16-08-2016

  Giải trình chênh lệch số liệu Bán niên

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa năm 2016
  12-08-2016

  Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét cho kỳ hoạt động kết thúc vào ngày 30/6/2016

  Tải tập tin