Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động
  09-01-2020

  Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

  Tải tập tin

 • Ông Ngô An Hòa thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
  27-12-2019

  Ông Ngô An Hòa thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020

  Tải tập tin

 • Thay đổi nhân sự trong Ban Giám đốc Công ty
  27-12-2019

  Ông Nguyễn Hải Long thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty và thôi kiêm nhiệm Giám đốc các chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Bổ nhiệm Kế Toán trưởng Công ty
  20-12-2019

  Bổ nhiệm bà Nguyễn Huyền Linh giữ chức Kế Toán trưởng Công ty thay ông Ngô An Hòa

  Tải tập tin

 • Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
  20-12-2019

  Bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 20/12/2019

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn lưu động
  19-11-2019

  Phê duyệt thay đổi hạn mức vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD năm 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 21
  11-11-2019

  Thay đổi người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

   

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty
  02-11-2019

  Bầu ông Trần Văn Nghị làm Chủ tịch HĐQT Công ty; Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Luận làm Giám đốc Công ty.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  30-10-2019

  Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  30-10-2019

  Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Tải tập tin