Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Công bố thông tin v/v thay đổi nội dung GCNĐKDN
  27-12-2017

  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
  17-10-2017

  Báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2017

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
  10-10-2017

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

  Tải tập tin

 • Nghị quyết họp HĐQT định kỳ quý 3/2017
  06-10-2017

  Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.

  Tải tập tin

 • Chấm dứt hoạt động của Công ty Thành viên
  18-08-2017

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc giải thể Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam.

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa năm 2017 và giữa năm 2016
  09-08-2017

  Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC giữa niên độ đã được soát xét năm 2017 và năm 2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa năm đã được soát xét
  09-08-2017

  Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

  Tải tập tin

 • Quyết định thành lập chi nhánh Miền Tây tại Long An
  08-08-2017

  Công bố thông tin V/v thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT công ty quý 2/2017
  21-07-2017

  Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017.

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC Q2/2016 và Q2/2017
  19-07-2017

  Giải trình Báo cáo tài chính

  Tải tập tin