Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2017
  03-07-2017

  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

  Tải tập tin

 • Quyết định thành lập chi nhánh Miền Trung tại Quảng Nam
  29-06-2017

  Thành lập Chi nhánh Miền Trung tại Quảng Nam và bổ nhiệm ông Phạm Tiến Mạnh làm người đứng đầu Chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc trả Cổ tức còn lại năm 2016
  17-05-2017

  Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về thanh tra thuế
  11-05-2017

  Xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2014

  Tải tập tin

 • Quyết định thành lập chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
  09-05-2017

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Chi nhánh và Người đứng đầu Chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
  25-04-2017

  Biên bản họp Ban Kiểm soát

  Tải tập tin

 • Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  25-04-2017

  Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PV Gas South.

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (Cập nhật)
  21-04-2017

  Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Gas South (MCK: PGS) (Cập nhật)

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý I/2017
  21-04-2017

  Thông qua các Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC Q1/2016 và Q1/2017
  19-04-2017

  Giải trình Báo cáo tài chính

  Tải tập tin