Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt hạn mức tín dụng bổ sung phục vụ hoạt động SXKD trong năm 2020
  30-06-2020

  Nghị quyết HĐQT

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương phát triển hoạt động SXKD của Công ty tại KV Bắc Bộ
  30-06-2020

  Nghị quyết HĐQT

  Tải tập tin

 • Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
  29-04-2020

  NQ về việc bầu chủ tịch HĐQT

  Tải tập tin

 • Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
  29-04-2020

  NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020

  Tải tập tin

 • Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
  29-04-2020

  BB ĐHĐCĐ Thường niên 2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 (cập nhật)
  27-04-2020

  Cập nhật Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch BCTC Q1/2020 so với cùng kỳ
  20-04-2020

  Giải trình chênh lệch BCTC Q1/2020 so với cùng kỳ Q1/2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
  20-04-2020

  BCTC Q1/2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  17-04-2020

  Dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên năm 2019
  15-04-2020

  Báo cáo thường niên năm 2019

  Tải tập tin