Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chênh lệch BCTC quý 2 năm 2021
  29-07-2021

  Giải trình biến động số liệu giữa BCTC quý 2 năm 2021 so với năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2021
  29-07-2021

  BCTC Quý 2 Hợp nhất tính đến ngày 30/6/2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng Quý 2 năm 2021
  29-07-2021

  BCTC Quý 2 Công ty mẹ

  Tải tập tin

 • Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2021
  28-07-2021

  Báo cáo tình hình quản trị của HĐQT đối với Công ty.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đổng kiểm toán Báo cáo tài chính
  25-06-2021

  Gas South ký hợp đồng kiểm toán BCTC với năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

  Tải tập tin

 • Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam
  10-06-2021

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020
  03-06-2021

  Thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
  02-06-2021

  Thông quan kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2020

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động số liệu giữa BCTC quý I/2021 so với quý I/2020
  29-04-2021

  Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2021
  29-04-2021

  Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/3/2021

  Tải tập tin