Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (Cập nhật)
  17-04-2019

  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cập nhật.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết Hội đồng Quản trị định kỳ Quý 1/2019
  17-04-2019

  Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niện năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; ...

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên năm 2018
  10-04-2019

  Báo cáo thường niên 2018

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  08-04-2019

  Dự thảo tài liệu phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

  Tải tập tin

 • Thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên
  05-04-2019

  Thư mời và các tài liệu đi kèm

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính cả năm 2018 đã được kiểm toán
  22-03-2019

  BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2018.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  14-03-2019

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2018
  22-01-2019

  Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

  Tải tập tin

 • Báo cáo Quản trị năm 2018
  22-01-2019

  Báo cáo tình hình quản trị Cộng ty năm 2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Q4/2018
  20-01-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu giữa Quý IV/2018 và Quý IV/2017

  Tải tập tin