Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Thành lập Chi nhánh miền Đông tại Bình Dương
  17-04-2018

  Quyết định của HĐQT vv thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên năm 2017
  11-04-2018

  Báo cáo thường niên Công ty PV Gas South năm 2017

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
  09-04-2018

  Tài liệu phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông

  Tải tập tin

 • Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  06-04-2018

  Kính mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2017
  28-03-2018

  Giải trình chênh lệch số liệu BCTC cả năm 2017 so với cả năm 2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính cả năm 2017 đã được kiểm toán
  28-03-2018

  BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch SXKD 2018
  15-03-2018

  Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của Công ty

  Tải tập tin

 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
  12-03-2018

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
  18-01-2018

  Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4 2017 và quý 4 2016
  18-01-2018

  Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC quý 4 năm 2017 và năm 2016

  Tải tập tin