Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC so với cùng kỳ Q2/2019
  18-07-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
  18-07-2019

  BCTC Q2/2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019
  17-07-2019

  Báo cáo gửi Uỷ ban CKNN và sở giao dịch CK Hà Nội

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2018
  27-06-2019

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7/2019; Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/CP.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2019
  22-05-2019

  Thông qua Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng cuối năm.

  Tải tập tin

 • Biên bản họp BKS về việc bầu TBKS
  24-04-2019

  Bầu bà Đào Thanh Hằng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty

  Tải tập tin

 • Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
  19-04-2019

  Thông qua báo cáo hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT và BKS; Thông qua tờ trình BCTC; Thông qua công tác nhân sự Thành viên HĐQT và BKS...

  Tải tập tin

 • Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
  19-04-2019

  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC so với cùng kỳ
  18-04-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu BCTC so với Quý I/2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
  18-04-2019

  Báo cáo tài chính Quý I/2019

  Tải tập tin