Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết của HĐQT Công ty vv trả Cổ tức còn lại năm 2017
  25-05-2018

  Trả cổ tức còn lại năm 2017: 8%/cổ phiếu, tương đương 40 tỷ đồng vào ngày 29/6/2018

  Tải tập tin

 • Công bô thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  18-05-2018

  Bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2018

  Tải tập tin

 • Thông báo về giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
  17-05-2018

  Bà Trần  Thị Thu Hiền, Kiểm soát viên Công ty đăng ký bán 6.578 cổ phiếu.

  Tải tập tin

 • Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
  11-05-2018

  Quyết định của HĐQT vv ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

  Tải tập tin

 • Điều lệ Công ty bản sửa đổi tháng 4/2018
  07-05-2018

  Điều lệ Công ty

  Tải tập tin

 • Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  20-04-2018

  Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  20-04-2018

  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý I năm 2018
  19-04-2018

  Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 1 năm 2018 so với BCTC quý 1 năm 2017

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018
  19-04-2018

  Báo cáo tài chính quý 1

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý I năm 2018
  18-04-2018

  Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ về việc thông qua Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin