Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa năm 2018
  15-08-2018

  Giải trình chêch lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC giữa niên độ năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa năm 2018
  14-08-2018

  Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2018

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý II năm 2018
  01-08-2018

  Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

  Tải tập tin

 • Công bố Thông tin
  24-07-2018

  Về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC và kiểm toán BCTC

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
  24-07-2018

  Báo cáo bán niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
  20-07-2018

  Báo cáo tài chính Quý II/2018

  Tải tập tin

 • Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
  20-06-2018

  Bà Trần Thị Thu Hiền, Kiểm soát viên Công ty, đã bán 6.500 cổ phiếu PGS.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để thanh toán cổ tức còn lại năm 2017
  25-05-2018

  Ngày cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để thanh toán cổ tức: 18/6/2018

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT Công ty vv trả Cổ tức còn lại năm 2017
  25-05-2018

  Trả cổ tức còn lại năm 2017: 8%/cổ phiếu, tương đương 40 tỷ đồng vào ngày 29/6/2018

  Tải tập tin

 • Công bô thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  18-05-2018

  Bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2018

  Tải tập tin