Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh
  14-07-2016

  Thành lập CN VT-Gas tại Sài Gòn

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc phát triển Sản phẩm mới
  10-06-2016

  Thông qua Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của Công ty

  Tải tập tin

 • Thông báo về việc thay đổi tên và mẫu dấu Công ty
  23-05-2016

  Thay đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán Cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin

 • Điều lệ Công ty CP KD Khí hóa lỏng miền Nam (2016)
  29-04-2016

  Bản sửa đổi tháng 04 năm 2016

  Tải tập tin

 • Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016
  21-04-2016

  Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

  Tải tập tin

 • (Cập nhật) Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
  20-04-2016

  Tài liệu đầy đủ ĐHĐCĐ 2016 ngày 20/04/2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016
  20-04-2016

  Báo cáo tài chính Quý 1 2016 hợp nhất và Công ty mẹ. Giải trình chênh lệch số liệu giữa Q1 năm 2015 và Q1 năm 2016 hợp nhất và Công ty mẹ.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/2016
  20-04-2016

  Công bố thông tin về NQ của HĐQT V/v Họp hội đồng quản trị định kỳ Quý 2/2016, thông qua các Tài liệu liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên 2016

  Tải tập tin