Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
  31-03-2016

  PV Gas South tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2016

  Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

  Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, đính kèm theo đây là các biểu mẫu liên quan đến Đại hội :

  1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016;
  2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  3. Phiếu đăng ký;
  4. Giấy ủy quyền.

  Tải tập tin

 • Kết quả giao dịch Cổ phiếu CNG lần 2
  28-03-2016

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty đại chúng (lần 2)

  - Số lượng Cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 56.382 CP

  - Số lượng Cổ phiếu đã chuyển nhượng: 56.382 CP

  - Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

  - Thời gian thực hiện giao dịch: 25/03/2016

  Tải tập tin

 • Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng
  21-03-2016

  Đăng ký chuyển nhượng 56.382 CP tại CNG Việt Nam

  - Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP KD Khí hóa lỏng miền Nam

  - Mã chứng khoán giao dịch: CNG

  - Tổng số lượng CP nắm giữ trước khi giao dịch: 56.382 CP

  - Tổng số lượng CP đăng ký giao dịch: 56.382 CP

  - Tổng số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 0 CP

  - Mục đích: Tái cấu trúc Công ty

  - Phương thúc giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

  - Thời gian thực hiện dự kiến: từ 25/3/2016 đến 24/4/2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
  17-03-2016

  BCTC cả năm 2015 Công ty mẹ và Hợp nhất đã được kiểm toán.
  Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC tự lập và BCTC đã kiểm toán

  Tải tập tin

 • Kết quả giao dịch Cổ phiếu CNG
  14-03-2016

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty đại chúng.

  - Số lượng Cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 14.903.263 CP

  - Số lượng Cổ phiếu đã chuyển nhượng: 14.847.881 CP

  - Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56.382 CP

  - Thời gian hoàn tất giao dịch: 14/03/2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn tại CNG
  14-03-2016

  Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn tại Công ty CP CNG Việt Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc thành lập các chi nhánh trực thuộc
  11-03-2016

  Thông qua việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

  Dựa trên cơ sở chuyển giao toàn bộ phần vốn, tài sản, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan khác từ Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông (PV Gas Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam (VT-Gas)

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông
  09-03-2016

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2016
  07-03-2016

  Xem xét lại kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

  HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Đơn vị tính toán lại kế hoạch SXKD năm 2016 sau khi căn cứ kết quả thoái vốn tại Công ty CNG Việt Nam trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

  Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2016

  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 21/4/2016

  Thông qua việc thành lập BTC Đại hội.

  Tải tập tin

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
  24-02-2016

  Đăng ký chuyển nhượng 14.904.263 CP tại Công ty CP CNG Việt Nam.

  Tải tập tin