Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Công bố thông tin về giao dịch của Cổ đông nội bộ lần 2
  13-09-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán 6.157 cổ phiếu PGS

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ đông nội bộ
  12-09-2019

  Số lượng CP đăng ký bán 13.157 CP, số lượng CP đã giao dịch đã bán: 7.000 CP.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết họp HĐQT lần 5 năm 2019
  12-09-2019

  Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức Giám đốc Công ty thay ông Vũ Quý Hiệu. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc bổ sung vay vốn lưu động
  10-09-2019

  Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt bổ sung vốn vay lưu động phục vụ SXKD năm 2019

  Tải tập tin

 • Thông báo về việc chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử
  04-09-2019

  Áp dụng hình thức Hóa đơn điện tử tại Khối điều hành Công ty từ ngày 17/9/2019

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa niên độ đã được xoát xét
  14-08-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2019
  14-08-2019

  BCTC 6 tháng đầu năm 2019

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT lần 4 năm 2019
  14-08-2019

  Công bố  thông tin

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
  07-08-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán hơn mười ba nghìn cổ phiếu PGS

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ
  31-07-2019

  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xoát xét BCTC và Kiểm toán BCTC năm 2019

  Tải tập tin