Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý III năm 2016
  17-10-2016

  Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Bán niên đã được soát xét năm 2016 và 2015
  16-08-2016

  Giải trình chênh lệch số liệu Bán niên

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa năm 2016
  12-08-2016

  Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét cho kỳ hoạt động kết thúc vào ngày 30/6/2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
  22-07-2016

  Báo cáo gửi UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016
  19-07-2016

  BCTC Q2/2016 và giải trình chênh lệch số liệu so với BCTC Q2/2015

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC
  19-07-2016

  Ký HĐ cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2016 với công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh
  14-07-2016

  Thành lập CN VT-Gas tại Sài Gòn

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc phát triển Sản phẩm mới
  10-06-2016

  Thông qua Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của Công ty

  Tải tập tin

 • Thông báo về việc thay đổi tên và mẫu dấu Công ty
  23-05-2016

  Thay đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán Cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin