Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Công bố thông tin về kiến nghị của Cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2019
  23-10-2019

  Bổ sung nội dung: Bãi nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Văn Nghị.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ đông nội bộ lần 2
  22-10-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT đã giao dịch bán 6.157 cổ phiếu. Số lượng CP còn nắm giữ: 0 CP.

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Qúy 3 năm 2019
  18-10-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu so với Quý 3 năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
  18-10-2019

  BCTC Quý 3/2019

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  17-10-2019

  Dự thảo tài liệu phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

  Tải tập tin

 • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường nằm 2019
  17-10-2019

  Thư mời, chương trình đại hội, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền.

   

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT lần 6 năm 2019
  17-10-2019

  Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019; Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
  26-09-2019

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  20-09-2019

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/10/2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 20
  19-09-2019

  Thay đổi người Đại diện pháp luật.

  Tải tập tin