Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2020
  23-07-2020

  Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. Thông qua ngày ĐKCC lấy ý kiến CD và chi trả Cổ tức năm 2019.

  Tải tập tin

 • Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2020
  21-07-2020

  Báo cáo tình hình quản trị Công ty Bán niên năm 2020

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin
  14-07-2020

  Công văn của UBCK NN gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020 của PGS

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ xoát xét BCTC
  10-07-2020

  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020

  Tải tập tin

 • Công văn xin gia hạn thời gian Công bố thông tin BCTC quý 2/2020
  07-07-2020

  Gửi UB Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  Tải tập tin

 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
  02-07-2020

  Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 22

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt hạn mức tín dụng bổ sung phục vụ hoạt động SXKD trong năm 2020
  30-06-2020

  Nghị quyết HĐQT

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương phát triển hoạt động SXKD của Công ty tại KV Bắc Bộ
  30-06-2020

  Nghị quyết HĐQT

  Tải tập tin

 • Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
  29-04-2020

  NQ về việc bầu chủ tịch HĐQT

  Tải tập tin

 • Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
  29-04-2020

  NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020

  Tải tập tin