Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  20-04-2018

  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý I năm 2018
  19-04-2018

  Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 1 năm 2018 so với BCTC quý 1 năm 2017

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018
  19-04-2018

  Báo cáo tài chính quý 1

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý I năm 2018
  18-04-2018

  Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ về việc thông qua Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Thành lập Chi nhánh miền Đông tại Bình Dương
  17-04-2018

  Quyết định của HĐQT vv thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên năm 2017
  11-04-2018

  Báo cáo thường niên Công ty PV Gas South năm 2017

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
  09-04-2018

  Tài liệu phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông

  Tải tập tin

 • Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  06-04-2018

  Kính mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2017
  28-03-2018

  Giải trình chênh lệch số liệu BCTC cả năm 2017 so với cả năm 2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính cả năm 2017 đã được kiểm toán
  28-03-2018

  BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

  Tải tập tin