Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính cả năm 2018 đã được kiểm toán
  22-03-2019

  BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2018.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  14-03-2019

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2018
  22-01-2019

  Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

  Tải tập tin

 • Báo cáo Quản trị năm 2018
  22-01-2019

  Báo cáo tình hình quản trị Cộng ty năm 2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Q4/2018
  20-01-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu giữa Quý IV/2018 và Quý IV/2017

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính quý 4/2018
  20-01-2019

  Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

  Tải tập tin

 • Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
  23-11-2018

  Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cho ông Trần Văn Nghị, hiện là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
  18-10-2018

  Ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 02/11/2018

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý III năm 2018
  18-10-2018

  Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
  17-10-2018

  Báo cáo tài chính Quý III/2018

  Tải tập tin