Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận bổ sung vào Kế hoạch đầu tư năm 2020
  08-09-2020

  Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 dự án “Điện mặt trời mái nhà” tại CN Bình Khí và CN Miền Tây

  Tải tập tin

 • Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
  08-09-2020

  Bổ nhiệm bà Hà Thị Hợp, Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động LNST đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020
  28-08-2020

  Giải trình biến động so với 6 tháng đầu năm 2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất đã được soát xét năm 2020
  28-08-2020

  Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ đã được soát xét năm 2020
  28-08-2020

  Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
  20-08-2020

  Lấy ý kiến Cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty

  Tải tập tin

 • Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC quý 2/2020 và quý 2/2019
  30-07-2020

  Giải trình chênh lệch BCTC

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Q2 năm 2020 hợp nhất
  30-07-2020

  Báo cáo tài chính Q2 năm 2020 hợp nhất

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Công ty mẹ
  30-07-2020

  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Công ty mẹ.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng Văn bản và chi trả cổ tức năm 2019
  23-07-2020

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến ngày 20/8/2020; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng 8%/mệnh giá.

  Tải tập tin