Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Quyết định thành lập chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
  09-05-2017

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Chi nhánh và Người đứng đầu Chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
  25-04-2017

  Biên bản họp Ban Kiểm soát

  Tải tập tin

 • Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  25-04-2017

  Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PV Gas South.

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (Cập nhật)
  21-04-2017

  Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Gas South (MCK: PGS) (Cập nhật)

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý I/2017
  21-04-2017

  Thông qua các Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC Q1/2016 và Q1/2017
  19-04-2017

  Giải trình Báo cáo tài chính

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính quý I năm 2017
  19-04-2017

  Báo cáo tài chính Q1 năm 2017 của PV Gas South

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017
  14-04-2017

  Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Gas South (MCK: PGS)

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên 2016
  11-04-2017

  Báo cáo thường niên năm 2016 (Tiếng Việt)

  Tải tập tin

 • Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
  10-04-2017

  Thư mời, Chương trình, Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

  Tải tập tin