Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa niên độ đã được xoát xét
  14-08-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2019
  14-08-2019

  BCTC 6 tháng đầu năm 2019

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT lần 4 năm 2019
  14-08-2019

  Công bố  thông tin

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
  07-08-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán hơn mười ba nghìn cổ phiếu PGS

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ
  31-07-2019

  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xoát xét BCTC và Kiểm toán BCTC năm 2019

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC so với cùng kỳ Q2/2019
  18-07-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
  18-07-2019

  BCTC Q2/2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019
  17-07-2019

  Báo cáo gửi Uỷ ban CKNN và sở giao dịch CK Hà Nội

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2018
  27-06-2019

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7/2019; Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/CP.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2019
  22-05-2019

  Thông qua Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng cuối năm.

  Tải tập tin