Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2020
  30-01-2021

  BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
  30-01-2021

  BCTC Quý 4/2020

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan
  29-01-2021

  HĐQT ban hành Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa KMN với người có liên quan

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
  27-01-2021

  Báo cáo các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
  28-12-2020

  Công bố thông tin gửi Ủy bàn chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Thanh tra Thuế
  10-12-2020

  Công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

  Tải tập tin

 • Giải trình chêch lệch giữa BCTC quý 3/2019 và quý 3/2020
  26-10-2020

  Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 tăng so với quý 3 năm 2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
  26-10-2020

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2020
  26-10-2020

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  09-09-2020

  Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới.

  Tải tập tin