Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
  • Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
    06-04-2018

    Kính mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

    Tải tập tin

  • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2017
    28-03-2018

    Giải trình chênh lệch số liệu BCTC cả năm 2017 so với cả năm 2016

    Tải tập tin

  • Báo cáo tài chính cả năm 2017 đã được kiểm toán
    28-03-2018

    BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

    Tải tập tin

  • Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch SXKD 2018
    15-03-2018

    Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của Công ty

    Tải tập tin

  • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
    12-03-2018

    Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

    Tải tập tin

  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
    18-01-2018

    Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

    Tải tập tin

  • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4 2017 và quý 4 2016
    18-01-2018

    Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC quý 4 năm 2017 và năm 2016

    Tải tập tin

  • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
    18-01-2018

    Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 tại ngày 31/12/2017

    Tải tập tin

  • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2017
    16-01-2018

    Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

    Tải tập tin

  • Công bố thông tin v/v thay đổi nội dung GCNĐKDN
    27-12-2017

    Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19

    Tải tập tin