Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính Đã được Kiểm toán năm 2019
  23-03-2020

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại Công ty TNHH
  05-03-2020

  Thông qua phương án mua lại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas và các nội dung liên quan

  Tải tập tin

 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
  05-03-2020

  Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán mã PGS: 26/3/2020

  Tải tập tin

 • Bổ nhiệm ông Đào Đình Thiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
  19-02-2020

  Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2020
  06-02-2020

  Thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020, ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020 và các công việc khác.

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Quý 4/2019
  20-01-2020

  Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Quý 4/2019 so với Quý 4/2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 4/2019
  20-01-2020

  Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

  Tải tập tin

 • Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động
  09-01-2020

  Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

  Tải tập tin

 • Ông Ngô An Hòa thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
  27-12-2019

  Ông Ngô An Hòa thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020

  Tải tập tin

 • Thay đổi nhân sự trong Ban Giám đốc Công ty
  27-12-2019

  Ông Nguyễn Hải Long thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty và thôi kiêm nhiệm Giám đốc các chi nhánh.

  Tải tập tin