Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường nằm 2019
  17-10-2019

  Thư mời, chương trình đại hội, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền.

   

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT lần 6 năm 2019
  17-10-2019

  Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019; Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
  26-09-2019

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  20-09-2019

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/10/2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 20
  19-09-2019

  Thay đổi người Đại diện pháp luật.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về giao dịch của Cổ đông nội bộ lần 2
  13-09-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán 6.157 cổ phiếu PGS

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ đông nội bộ
  12-09-2019

  Số lượng CP đăng ký bán 13.157 CP, số lượng CP đã giao dịch đã bán: 7.000 CP.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết họp HĐQT lần 5 năm 2019
  12-09-2019

  Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức Giám đốc Công ty thay ông Vũ Quý Hiệu. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc bổ sung vay vốn lưu động
  10-09-2019

  Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt bổ sung vốn vay lưu động phục vụ SXKD năm 2019

  Tải tập tin

 • Thông báo về việc chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử
  04-09-2019

  Áp dụng hình thức Hóa đơn điện tử tại Khối điều hành Công ty từ ngày 17/9/2019

  Tải tập tin