Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC quý 2/2020 và quý 2/2019
  30-07-2020

  Giải trình chênh lệch BCTC

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Q2 năm 2020 hợp nhất
  30-07-2020

  Báo cáo tài chính Q2 năm 2020 hợp nhất

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Công ty mẹ
  30-07-2020

  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Công ty mẹ.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng Văn bản và chi trả cổ tức năm 2019
  23-07-2020

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến ngày 20/8/2020; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng 8%/mệnh giá.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2020
  23-07-2020

  Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. Thông qua ngày ĐKCC lấy ý kiến CD và chi trả Cổ tức năm 2019.

  Tải tập tin

 • Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2020
  21-07-2020

  Báo cáo tình hình quản trị Công ty Bán niên năm 2020

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin
  14-07-2020

  Công văn của UBCK NN gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020 của PGS

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ xoát xét BCTC
  10-07-2020

  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020

  Tải tập tin

 • Công văn xin gia hạn thời gian Công bố thông tin BCTC quý 2/2020
  07-07-2020

  Gửi UB Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  Tải tập tin

 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
  02-07-2020

  Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 22

  Tải tập tin