Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  30-10-2019

  Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  30-10-2019

  Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Tải tập tin

 • Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
  28-10-2019

  Bổ nhiệm lại ông Đào Hữu Thắng giữ chức Phó Giám đốc với thời hạn 5 năm.

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (bản cập nhật ngày 28/10/2019)
  28-10-2019

  Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (bản cập nhật ngày 25/10/2019)
  25-10-2019

  Tài liệu ĐHĐCD bất thường 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kiến nghị của Cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2019
  23-10-2019

  Bổ sung nội dung: Bãi nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Văn Nghị.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ đông nội bộ lần 2
  22-10-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT đã giao dịch bán 6.157 cổ phiếu. Số lượng CP còn nắm giữ: 0 CP.

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Qúy 3 năm 2019
  18-10-2019

  Giải trình chênh lệch số liệu so với Quý 3 năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
  18-10-2019

  BCTC Quý 3/2019

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  17-10-2019

  Dự thảo tài liệu phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

  Tải tập tin