Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021
  29-04-2021

  Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý I năm 2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
  20-04-2021

  HĐQT thông qua nghị quyết bầu ông Phan Quốc Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

  Tải tập tin

 • Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  20-04-2021

  Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  20-04-2021

  Thông qua Báo cáo KQ SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và các Báo cáo, Tờ trình khác.

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bản cập nhật)
  19-04-2021

  Dự thảo tài liệu Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021 cập nhật ngày 19/4/2021

  Tải tập tin

 • Quyết định bổ nhiệm lại Cán bộ
  09-04-2021

  Bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 05 năm.

  Tải tập tin

 • Bác cáo thường niên năm 2020
  06-04-2021

  Báo cáo thường niên năm 2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  31-03-2021

  Dự thảo tài liệu Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tiếp theo)
  31-03-2021

  Dự thảo Điều lệ Công ty (Phụ lục 01).

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tiếp theo)
  31-03-2021

  Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phụ lục 02).

  Tải tập tin