Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Quyết định bổ nhiệm lại Cán bộ
  09-04-2021

  Bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 05 năm.

  Tải tập tin

 • Bác cáo thường niên năm 2020
  06-04-2021

  Báo cáo thường niên năm 2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  31-03-2021

  Dự thảo tài liệu Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tiếp theo)
  31-03-2021

  Dự thảo Điều lệ Công ty (Phụ lục 01).

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tiếp theo)
  31-03-2021

  Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phụ lục 02).

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tiếp theo)
  31-03-2021

  Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Phụ lục 03).

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tiếp theo)
  31-03-2021

  Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty (Phụ lục 04).

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch BCTC năm 2020 so với 2019
  29-03-2021

  Giải trình biến động số liệu giữa BCTC năm 2020 và BCTC năm 2019 đã được kiểm toán

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
  29-03-2021

  Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán năm 2020
  26-03-2021

  Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

  Tải tập tin