Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn lưu động
  19-11-2019

  Phê duyệt thay đổi hạn mức vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD năm 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 21
  11-11-2019

  Thay đổi người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

   

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty
  02-11-2019

  Bầu ông Trần Văn Nghị làm Chủ tịch HĐQT Công ty; Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Luận làm Giám đốc Công ty.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  30-10-2019

  Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
  30-10-2019

  Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Tải tập tin

 • Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
  28-10-2019

  Bổ nhiệm lại ông Đào Hữu Thắng giữ chức Phó Giám đốc với thời hạn 5 năm.

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (bản cập nhật ngày 28/10/2019)
  28-10-2019

  Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (bản cập nhật ngày 25/10/2019)
  25-10-2019

  Tài liệu ĐHĐCD bất thường 2019

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kiến nghị của Cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2019
  23-10-2019

  Bổ sung nội dung: Bãi nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Văn Nghị.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ đông nội bộ lần 2
  22-10-2019

  Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT đã giao dịch bán 6.157 cổ phiếu. Số lượng CP còn nắm giữ: 0 CP.

  Tải tập tin