Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết của HĐQT về Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan
  04-10-2021

  Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng giao dịch Mua bán Khí

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động số liệu giữa BCTC bán niên năm 2021 so với năm 2020
  19-08-2021

  Giải trình biến động số liệu giữa BCTC bán niên năm 2021 so với năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021
  19-08-2021

  BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021
  19-08-2021

  BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động các Chi nhánh của Công ty
  05-08-2021

  Chấm dứt hoạt động các Chi nhánh thuộc Chi nhánh miền Đông và Chi nhánh VT-Gas

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch BCTC quý 2 năm 2021
  29-07-2021

  Giải trình biến động số liệu giữa BCTC quý 2 năm 2021 so với năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2021
  29-07-2021

  BCTC Quý 2 Hợp nhất tính đến ngày 30/6/2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng Quý 2 năm 2021
  29-07-2021

  BCTC Quý 2 Công ty mẹ

  Tải tập tin

 • Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2021
  28-07-2021

  Báo cáo tình hình quản trị của HĐQT đối với Công ty.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đổng kiểm toán Báo cáo tài chính
  25-06-2021

  Gas South ký hợp đồng kiểm toán BCTC với năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

  Tải tập tin