Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

A.VuQuyHieu
Ông: Vũ Quý Hiệu
Ngày sinh: 01/01/1977
Quê quán:  Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Tài chính Kế toán
 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty:

A.VuVanThuc
Ông: Trần Văn Nghị
Ngày sinh: 16/09/1975
Quê quán:  Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.DaoHuuThang
Ông: Đào Hữu Thắng
Ngày sinh: 17/05/1982
Quê quán:  Cần Thơ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tổng hợp
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.NguyenHuuLong
Ông: Nguyễn Hải Long
Ngày sinh: 20/06/1978
Quê quán:  Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.Đặng Văn Vĩnh
Ông: Đặng Văn Vĩnh
Ngày sinh: 10/07/1967
Quê quán:  Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh